gramy 24h/7
Gry online

Header5

Regulamin http://gramy24h.pl/

 

SPIS TREŚCI:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU

DANE OSOBOWE W PORTALU OGŁOSZENIOWYM

DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE PRZEZ PORTAL

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Portal internetowy dostępny pod adresem internetowym http://gramy.pl/

prowadzony jest przez Firmę WWW zone prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:

Michał Skaskiewicz DHU „WWW zone”

ul. Piłsudskiego 5 lok. 7 69-100 Słubice

NIP 5992659005, REGON 369952140

wpisaną do Ewidencji Firm CeiDG https://prod.ceidg.gov.pl prowadzonej przez właściwe ministerstwo, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ul. Piłsudskiego 5 lok. 7 69-100 Słubice

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , numer telefonu: +48.721 724 261

Niniejszy Regulamin skierowany jest do urzytkowników.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca WWW zone. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca Firma WWW zone ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich poprawiania.

 

 

Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Portalu umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

URZYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca z usług Portalu.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach.

REGULAMIN – niniejszy regulamin .

PORTAL - Portal dostępny pod adresem internetowym: http://gramy24h.pl/

USŁUGODAWCA – Firma WWW zone prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą :

Michał Skaskiewicz DHU „WWW zone”

ul. Piłsudskiego 5 lok. 7 69-100 Słubice

NIP 5992659005, REGON 369952140,

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:

ul. Piłsudskiego 5 lok. 7 69-100 Słubice,

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , numer telefonu: +48.721 724 261.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem gramy24h.pl.

 

URZYTKOWNIK – osoba prawna korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 

2) USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU OGŁOSZENIOWYM

W portalu dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

Konto Ogłoszeniodawcy oraz Newsletter.

Konto Klienta – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Urzytkownika następujących danych Urzytkownika: nazwa, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

Usługa Elektroniczna Konto klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub też pisemnie na adres: Michał Skaskiewicz DHU„WWW zone” ul. Piłsudskiego 5 lok. 7
69-100 Słubice.

Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera
i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego punktu w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta zostaje zapisany na Newsletter.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Ogłoszeniodawca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się
z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub też pisemnie na adres: Michał Skaskiewicz DHU„WWW zone” ul. Piłsudskiego 5 lok. 7
69-100 Słubice.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Portal: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Google Chrome
w wersji 12.0.0 i wyższej; Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0
i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

3) DANE OSOBOWE W PORTALU

Administratorem danych osobowych Urzytkowników zbieranych za pośrednictwem Portalu gramy24h.pl jest Usługodawca Firma WWW zone.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem zbierane są - zgodnie z wolą Klientów - w celu realizacji założenia konta.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Żądanie w tym zakresie może zostać złożone pisemnie na adres:

Michał Skaskiewicz DHU„WWW zone” ul. Piłsudskiego 5 lok. 7
69-100 Słubice;

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

4) DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE PRZEZ PORTAL

W czasie korzystania z Portalu gramy24h.pl automatycznie pobierane są następujące informacje:

1. Dane o urządzeniu takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Informacje związane z urządzeniem są łączone z Kontem Ogłoszeniodawcy

2.Dane dotyczące logowania : szczegóły techniczne, adres IP urządzenia, informacje o strefie czasowej
i systemie operacyjnym. Informacje na temat logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaj przeglądarki internetowej.

3. Dane o aktywności w Serwisie : informacje o stronach pośrednich, datę każdej wizyty, wyniki wyszukiwań, listy produktów oraz kliknięte banery reklamowe itp.

4. Cookies : "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk urządzenia. Cookies są wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyty, w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania
np. odpowiednich reklam, tworzenia historii przeglądania, preferencjach, oraz zapamietania nazwy użytkownika. Więcej o cookies jest na stronie : http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

 

5) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana Regulaminu: Usługodawca Firma WWW zone zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin dla urzytkowników Firmy WWW zone dostosowany do przepisów do ustawy o prawach konsumenta – wersja 1.7. z dnia 06 października 2017 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Portal http://gramy24h.pl/ dba o prawa urzytkownika.

Klient nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 

Cousineroyale